- فیلم آموزشی عربی از پایه هفتم تا کنکور تمام محصول ها

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس پنجم ( جمله اسمیه و جمله فعلیه ) 3,000 تومان
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس سوم و چهارم ( اعداد از 1 تا 100 ) 3,500 تومان
فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس هفتم : معانی افعال ناقصه 2,500 تومان
فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس ششم : ترجمه فعل مضارع ( 2 ) 2,500 تومان
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس دوم ( اعداد از 1 تا 100 ) 2,500 تومان
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس اول ( صیغه افعال ، یادآوری ) 2,500 تومان
فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس پنجم : ترجمه فعل مضارع ( 1 ) 2,500 تومان
فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس چهارم : جمله بعد از اسم نکره 2,500 تومان
فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس سوم : معرفه و نکره 2,500 تومان
فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس دوم : اسلوب شرط 2,500 تومان
فیلم آموزشی عربی کنکور ؛ افعال معتلّ 2,500 تومان
فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس اول : اسم تفضیل ، اسم مکان 2,500 تومان
فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس سوم ( معرفه و نکره ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس دوم ( جامد و مشتق ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس اول ( اقسام کلمه ) 2,000 تومان
بررسی و حل نمونه سؤال امتحانی عربی نهم ، ترم اول ( دی ماه ) 2,500 تومان
بررسی و حل نمونه سؤال امتحانی عربی هشتم ، ترم اول ( دی ماه ) 2,500 تومان
فیلم آموزشی بررسی و حلّ نمونه سؤال امتحانی ترم اول عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی 2,500 تومان
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس هشتم ( اسم فاعل ، اسم مفعول ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس پنجم ( جمله اسمیه ، جمله فعلیه ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس هفتم ( جار و مجرور ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس ششم ( فعل مجهول ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس سوم و چهارم ( اشکال افعال ) 2,500 تومان
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس دوم ( اعداد از 1 تا 100 ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی ، درس اول ( یادآوری ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس هفتم ( مفعول مطلق، مفعولٌ له ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس ششم ( افعال معتلّ ، فعل ناقص مزید ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس پنجم ( افعال معتلّ ، فعل ناقص ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس چهارم ( افعال معتلّ ، فعل اجوف ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس سوم ( افعال معتلّ ، فعل مثال ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس دوم ( یادآوری ، قسمت دوم ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس اول ( یادآوری ، قسمت اول ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( ریاضی ، تجربی ، فنی حرفه ای ) درس هفتم ( منادی ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( ریاضی ، تجربی ، فنی حرفه ای ) درس پنجم ( تمییز ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( ریاضی ، تجربی ، فنی حرفه ای ) درس ششم ( مستثنی ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( ریاضی ، تجربی ، فنی حرفه ای ) درس چهارم ( حال ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( ریاضی ، تجربی ، فنی حرفه ای ) درس سوم ( مفعول مطلق ، مفعولٌ فیه ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( ریاضی ، تجربی ، فنی حرفه ای ) درس دوم ( افعال معتلّ ، فعل ناقص ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی سوم دبیرستان ( ریاضی ، تجربی ، فنی حرفه ای ) درس اول ( افعال معتلّ ، فعل مثال و فعل اجوف) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی پایه نهم 2,500 تومان
فیلم آموزشی عربی پایه هفتم ، فصل چهارم ( فعل ماضی ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی پایه هفتم ، فصل سوم ( ضمیر ) 2,000 تومان
فیلم آموزشی عربی پایه هفتم ، فصل دوم ( کلمات پرسشی ) 2,000 تومان
نمونه سؤال عربی پایه هفتم ، ترم اول ، سری دوم 500 تومان
نمونه سؤال عربی پایه هفتم ، ترم اول ، سری اول 500 تومان
فیلم آموزشی عربی پایه هفتم ، فصل اول ( اسم اشاره ) 2,000 تومان
فیلم آموزش قواعد عربی پایه هشتم 2,000 تومان
جزوه آموزش قواعد عربی پایه هفتم 2,000 تومان
قواعد عربی کنکور - اسم موصول 500 تومان
قواعد عربی کنکور - ضمائر منفصل و ضمائر متّصل 500 تومان
قواعد عربی کنکور - مشتق و جامد 500 تومان
قواعد عربی کنکور - ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید 500 تومان
جزوه آموزش قواعد عربی پایه هشتم 500 تومان

تعداد صفحه(1):