- فیلم آموزشی عربی از پایه هفتم تا کنکور

فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس سوم و چهارم ( اعداد از 1 تا 100 )

فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس سوم و چهارم ( اعداد از 1 تا 100 ) فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس سومو چهرم ( ثلاثی مجرّد ، ثلاثی مزید )   آموزش کامل عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس سوم و چهارم ( ثلاثی مجرّد ، ثلاثی مزید) به همراه حلّ سؤالات مهم و امتحانی   جهت آمادگی برای امتحانات (میان ترم ، پایان ترم ، هماهنگ کشوری )    مباحث آموزشی مورد اشاره در فیلم آم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس هفتم : معانی افعال ناقصه

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس هفتم : معانی افعال ناقصه فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس هفتم : معانی افعال ناقصه     فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس هفتم : معانی افعال ناقصه ؛ به همراه حل نمونه سؤالات مهم     مباحث آموزشی مورد اشاره : تعریف افعال ناقصه ( کانَ ، صارَ ، أصبَحَ ، لَیسَ ) ؛ معانی هر یک از افعال ناقصه در جمله ، انواع ترجمه فعل ( کانَ ) ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس ششم : ترجمه فعل مضارع ( 2 )

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس ششم : ترجمه فعل مضارع ( 2 ) فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس ششم : ترجمه فعل مضارع ( 2 )     فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس ششم : ترجمه فعل مضارع ( 2 ) ؛ به همراه حل نمونه سؤالات مهم     مباحث آموزشی مورد اشاره : ترجمه فعل مضارع زمانی که حروف ( لَم ، لای نهی و لـِ امر به غائب و متکلّم ) بر سر فعل مضارع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس دوم ( اعداد از 1 تا 100 )

فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس دوم ( اعداد از 1 تا 100 ) فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس دوم ( اعداد از 1 تا 100 )   آموزش کامل عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس دوم ( اعداد از 1 تا 100 ) به همراه حلّ سؤالات مهم و امتحانی   جهت آمادگی برای امتحانات (میان ترم ، پایان ترم ، هماهنگ کشوری )    مباحث آموزشی مورد اشاره در فیلم آموزشی : ( نام گذار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس اول ( صیغه افعال ، یادآوری )

فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس اول ( صیغه افعال ، یادآوری ) فیلم آموزشی عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس اول ( نام گذاری صیغه افعال ، یادآوری )   آموزش کامل عربی دهم ( عربی 1 ) ، رشته علوم انسانی ، درس اول ( نام گذاری صیغه افعال ، یادآوری ) به همراه حلّ سؤالات مهم و امتحانی   جهت آمادگی برای امتحانات (میان ترم ، پایان ترم ، هماهنگ کشوری )    مباحث آموزشی مورد اشاره د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس پنجم : ترجمه فعل مضارع ( 1 )

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس پنجم : ترجمه فعل مضارع ( 1 ) فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس پنجم : ترجمه فعل مضارع ( 1 )     فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس پنجم : ترجمه فعل مضارع ( 1 ) ؛ به همراه حل نمونه سؤالات مهم     مباحث آموزشی مورد اشاره : ترجمه فعل مضارع زمانی که حروف ( أن ، لَن ، کَی ، لِکَی ، حتّی و لـِ تعلیل ) بر سر فعل مضارع می آیند .   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس چهارم : جمله بعد از اسم نکره

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس چهارم : جمله بعد از اسم نکره فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس چهارم : جمله بعد از اسم نکره     فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس چهارم : جمله بعد از اسم نکره ؛ به همراه حل نمونه سؤالات مهم     مباحث آموزشی مورد اشاره : تعریف جمله بعد از اسم نکره ، ترجمه فعل جمله بعد از اسم نکره در حالات مختلف   مباحث آموزشی مطرح شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس سوم : معرفه و نکره

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس سوم : معرفه و نکره فیلم آموزشی عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس سوم : معرفه و نکره   فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس سوم : معرفه و نکره ؛ به همراه حل نمونه سؤالات مهم     مباحث آموزشی مورد اشاره : تعریف اسم معرفه ، انواع معرفه ، تعریف اسم نکره ، ترجمه اسم نکره   مباحث آموزشی مطرح شده در این فیلم آموزشی مطابق با درس سوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(6):